w88ud2

งานอนุรักษ์ธรรมนิพนธ์


สรุปผลงาน 

- เว็บไซต์รวบรวมธรรมนิพนธ์และธรรมบรรยาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
- ศูนย์รวมธรรมบรรยาย P. A. Payutto Bhikkhu 
ทาง | | | | |
- ตำรา ออนไลน์ :  | 
- หลักสูตรออนไลน์ : 
| |
- ภาคืเครือข่ายสื่อธรรมะ : 
- 
- วัดญาณเวศกวัน
- []
- : 

   
w88ud2Liên kết đăng nhập


ความเป็นมา

    ต.ค. ๕๑   พระพรหมคุณาภรณ์ให้หลักการในการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลธรรมนิพนธ์
เพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาดในการส่งไฟล์หนังสือและสถิติการพิมพ์
๑๗ ก.พ. ๕๒   กราบเรียนปรึกษาพระพรหมคุณาภรณ์
มีดำริเรื่องการทำระบบค้นหาคำในผลงานนิพนธ์ (ประมาณ สี่ร้อยกว่าเล่ม)
๑๘ ก.พ. ๕๒   ถ่ายโอนข้อมูลการขอ / อนุโมทนาอนุญาตพิมพ์หนังสือ
จากแฟ้มของพระพรหมคุณาภรณ์ และพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ เสร็จสิ้นราว ๙๐ %
๒๑ ก.พ. ๕๒   - พระธนัญชัยรวบรวมรายชื่อผลงานนิพนธ์ทั้งจากพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ 
พระอาจารย์การุณย์ ห้องสมุด และแหล่งอื่นๆ สรุปจำนวนรายชื่อ ณ นาทีนี้ ๕๑๑ เล่ม
- ท่านหมู ท่านเดียว ท่านเปรียว ฑิตปอ ฑิตเอก ฯลฯ เริ่มนับจำนวนเอกสารการขอพิมพ์ 
และใบอนุโมทนาอนุญาต สำหรับการพิมพ์หนังสือแต่ละเล่มในช่วงปี ๒๕๓๙ ถึง ปัจจุบัน
- ฑิตพันธุ์รพีผู้ซึ่งบุกเบิกล่วงหน้ามาก่อน จะได้เข้ามาปรึกษาหารือกัน
                            เริ่มหารือกันเพื่อรวบรวมไฟล์ของหนังสือ ทั้ง ๕๑๑ รายการนั้น ทั้งจาก pc และ mac
                            พร้อมระบบสารบัญเพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลดิจิตอลต่อไป
                         - คุณศุภพงษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน
๒๑ ก.พ. ๕๒   เริ่มทำข้อมูลของแต่ละเล่ม โดยใช้แบบฟอร์ม 
๑๔ มิ.ย. ๕๒   - คุณธนา scan หนังสือเก่า บางส่วน ที่ไม่มีไฟล์ และขอ ISBN ของหนังสือทุกเล่มที่ยังไม่มี
                         - ฑิตอุ้ยและสหาย กำลังทำระบบ keyword ในการค้นหา
                         - เณรกอล์ฟสรุปประวัติการพิมพ์ ที่ทุกท่านทุ่มเทช่วยกันนั่งนับอย่างหนักหนาเนิ่นนาน
                         - พระธนัญชัยค้นประวัติความเป็นมาของหนังสือ (อย่างละเอียด) ๑๘๔ เล่ม
                         - รายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่ม กำลังถูกรวบรวม
                         - เพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์จากพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณในบญชีที่เคยนับไว้
๑๐ ก.ย. ๕๒  - คุณศุภพงษ์สร้างระบบฐานข้อมูลสำหรับงานหนังสือ ได้ราวๆ ๗๐ %
                         - คุณธนาเอาข้อมูลที่พระธนัญชัยค้นคว้าไว้เกี่ยวกับที่มาและความเชื่อมโยง
                          ของหนังสือราวๆ ๒๐๐ เล่ม ลงในฐานข้อมูลนั้นใกล้จะเสร็จแล้ว
                         - เณรกอล์ฟ และพระใหม่ในพรรษา จัดจำแนก เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ
                            หาจำนวนการพิมพ์ของหนังสือ หนังสือในห้องท่านพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
๑๑ ก.ย. ๕๒  - ฑิตพันธ์รพีแปลงไฟล์หนังสือพระเดชพระคุณฯ จาก Mac เป็น PC ๒๐ กว่าเล่ม
- คุณสุแปลงเป็นไฟล์ word ได้ ๘ เล่ม
    ม.ค. ๕๓  อัตถจารี ๑๑ ท่านร่วมกิจกรรม "ธรรมทานมหากุศล   เพื่อพหูชน ได้ค้นหาธรรม"
    ต.ค. ๕๒  ข้างห้องพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
  ๕ ธ.ค. ๕๒  
๑๒ ม.ค. ๕๓  เปิดใช้งานเว็บไซต์ และ วัดญาณเวศกวัน 
  ๔ ส.ค. ๕๓   
    ส.ค. ๕๓   ใช้ฐานข้อมูล ประกอบกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ได้อย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง
   ๗ ก.ย. ๕๓     
    พ.ย. ๕๔  
    ก.พ. ๕๕  กำหนด
    พ.ย. ๕๗  ทำระบบ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
    พ.ค. ๕๙  โครงการปรับปรุงหอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ [ | ]
  ๘ ก.พ. ๖๐  ย้ายห้องสมุดมาที่หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ชั้น ๑ [ | ]
โครงการวัดบันดาลใจ ช่วยปรับทางเข้าหอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ [ | ]
  ๙ ก.พ. ๖๐   คณะทำงาน ศึกษาดูงาน สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๑๗ มี.ค. ๖๑   หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โดยคุณสมรักษ์ นุ่มนาค
พัฒนาระบบการแจกหนังสือนอกวัด โดยเริ่มที่สวนโมกข์กรุงเทพ
๑๒ ก.ค. ๖๑   เริ่มระบบการแจกหนังสือแก่ผู้ที่มาขอรับเองที่วัด ผ่านหน้าจอทัชสกรีน
๒๔ ต.ค. ๖๑   เริ่มกิจกรรม "ส่งธรรมถึงคุณ ส่งบุญถึงบ้าน" ทุกวันพระ วันเพ็ญ
   พ.ย. ๖๑   พัฒนาระบบการแจกหนังสือทุกช่องทาง [|] และเริ่มพัฒนา
  ๙ ก.ย. ๖๑  
    ธ.ค. ๖๓  - เพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเข้าสู่ระบบเรื่อยมา

- จัดระบบการเก็บหนังสือที่พิมพ์แต่ละครั้ง ครั้งละ ๒๒ เล่ม แล้วนำส่งให้หลวงพ่อ

                          - นำเข้าข้อมูลทะเบียนหนังสือเก่า เพื่อสอบเทียบฐานข้อมูลสถิติ
                          - ทำบัญชีควบคุมหนังสืออนุรักษ์ทั้งหมด เพื่อเตรียมจัดเก็บแยกเป็น ๒ สถานที่
      ธ.ค. ๖๔    - เพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเข้าสู่ระบบเรื่อยมา (๗๒๖ เรื่อง - ตัวเล่ม, ฐานข้อมูล, ไฟล์)
- พระครูธรรมรัตจัดระบบจัดเก็บหนังสือตัวอย่างในกุฏิหลวงพ่อ

- พระมหาศุภพงษ์และคณะอัตถจารี ทำทะเบียนหนังสืออนุรักษ์
๒๒ ก.พ. ๖๕  
   ๖ มี.ค. ๖๕   - บันทึก 
                           เข้าสู่พร้อมระบุสถานที่จัดเก็บหนังสืออนุรักษ์เสร็จสิ้นแล้ว
๑๗ มี.ค. ๖๕  - สรุปฐานข้อมูลสื่อธรรม เพื่อการอนุรักษ์และเผยแผ่ผลงานของหลวงพ่อสมเด็จฯ [ | ]
                        - พระครูธรรมรัตจัดสถานที่เก็บงานอนุรักษ์ธรรมนิพนธ์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ที่ และ เป็นต้น
                         - ระบบสถิติในการขอพิมพ์หนังสือใช้การได้ดีตั้งแต่ปี ๕๓ เรื่อยมา พร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูล
                            เป็นรากฐานให้เกิดจนถึงปัจจุบัน
๒๑ เม.ย. ๖๕  จัดแสดงหนังสือเพื่อการค้นคว้าทั่วไป (ไม่ใช่หนังสืออนุรักษ์)
๒๓ เม.ย. ๖๕   พระมหานิชนันท์รับหน้าที่เป็นผู้รักษาการงานอนุญาตให้พิมพ์หนังสือธรรมทานเป็นกรณีพิเศษ
  พรรษา ๖๕   - ฑิตศุภพงษ์และคณะอัตถจารี ทำทะเบียนหนังสืออนุรักษ์ แยกเป็น ๒ ชุด
  ๕ ธ.ค. ๖๕  - คุณอริดา ตรวจสอบทะเบียนหนังสืออนุรักษ์ เสร็จเรียบร้อย

- พระครูธรรมรัตสอบเทียบหนังสืออนุรักษ์ ๒ ชุด กับทะเบียน
๓๐ ธ.ค. ๖๕   คุณรัตนา บูรณสัมปทานนท์ ถวายกล่องเก็บหนังสืออนุรักษ์ ๖๐ ใบ
       สิ้นปี ๖๕    - การจัดทำไฟล์หนังสือในรูปแบบ text ไฟล์ แทนไฟล์ pdf 
 
                            ฑิตศุภพงษ์ดำเนินการแล้วในส่วนของหนังสือที่คาดว่าหลวงพ่อสมเด็จฯ ไม่มีไฟล์ .doc
                            และได้นำเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของวัด (papayutto.org) เรียบร้อยแล้ว ()
                       - ฑิตพิชิต ภัทรวิมลพร ทดลองแปลงไฟล์ text เป็นไฟล์เสียงอ่าน และแปลงไฟล์เสียง (.mp3)
                            ให้เป็นไฟล์ text เพื่อให้ระบบไฟล์ทั้งสองเชื่อมถึงกัน เพื่อเป็นการทดลอง
                            สำหรับการพัฒนาต่อยอด ในการเผยแผ่ ได้อีกมาก เช่น
                              
 - นำเสนอสื่อธรรมผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น (ใครอยากอ่านหรือฟังก็ได้)

                              
 - ทำระบบค้นหา (text search & index search) จากระบบไฟล์ทั้งหมด

                              
 - ทำระบบสื่อธรรมสำหรับผู้พิการทางสายตา และการได้ยิน

                              
 - แปลงไฟล์ text ที่มีเป็นภาษาต่างๆ ทำให้เข้าถึงสื่อธรรมทั้งระบบได้หลายภาษา
 
                         - ฑิตพิชิต ภัทรวิมลพร ขออนุญาตหลวงพ่อสมเด็จฯ เพื่อนำหนังสือภาษาอังกฤษ ๒๑ เล่ม
                            ไปเผยแพร่ทาง
                         - คณะอัตถจารีโครงการ “ตามรอย..อริยวินัย” เริ่มนำข้อมูลที่เกี่ยวกับอริยวินัย
                            มาจัดทำ หนังสือเสียงจากไฟล์หนังสือ 
                            และจัดกิจกรรม และ
  ๔ เม.ย. ๖๖  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ รับฝากเก็บหนังสืออนุรักษ์ ๙๓ กล่อง
[
| | | ]

 
w88ud2Liên kết đăng nhập
 
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง
fb88in fun88nz 8xbet555 68 Game bài 68 game bài sunwin