w88ud2

หนังสือธรรมทาน

  วัดญาณเวศกวัน มุ่งให้พระสงฆ์บำเพ็ญศาสนกิจ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา คือ เล่าเรียนปริยัติ ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ พระพุทธศาสนา ให้ปัญญา นำพาประชาชนเข้าสู่ธรรม นอกจากกิจวัตรทั่วไปแล้ว ได้เน้นการฝึกอบรม โดยเฉพาะมีการเปิดสอนนวกภูมิประจำปี และทุกคราวที่มีผู้อุปสมบทใหม่ ในด้านการเผยแผ่ธรรม นอกจากการสนทนา เทศนาบรรยายธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และโอกาสสมควรทั้งในและนอกวัดแล้ว ยังอนุญาตให้สาธุชนผู้มีบุญเจตนานำธรรมบรรยายและธรรมกถาที่แสดงในโอกาสต่างๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ได้โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ตลอดจนจัดทำหนังสือและสื่อธรรมต่างๆ แจกจ่ายให้เปล่าเป็นธรรมทานเป็นประจำสม่ำเสมอ

การขอรับหนังสือ 

ผู้สนใจที่มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ และ/หรือ ปริมณฑล คือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร สามารถลงทะเบียนและขอรับหนังสือได้ที่อาคาประชาสัมพันธ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานใดต้องการหนังสือของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เพื่อนำเข้าห้องสมุด กรุณาทำหนังสือแจ้ง ความจำนง และนัดหมายวันเวลาที่จะมารับล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ห่างไกล ไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับหนังสือหรือซีดีธรรมะที่วัดจริงๆ สามารถเขียนจดหมายระบุวัตถุประสงค์แจ้งมาที่วัดญาณเวศกวัน (วงเล็บมุมซองว่า "ขอรับหนังสือ")  และเขียนชื่อที่อยู่ของผู้ขอรับให้ชัดเจน

ในการขอรับหนังสือ ผู้ขอไม่ควรจัดส่งค่าใช้จ่าย หรือเงินทำบุญใดๆ ทั้งสิ้น เพราะทางวัดไม่มีการจำหน่ายหนังสือหรือสื่อธรรมะ และไม่สนับสนุนให้มีการกระทำที่อาจทำให้เข้าใจเช่นนั้นได้

กิจกรรม "ส่งธรรมถึงคุณ ส่งบุญถึงเพื่อน"

โครงการจัดส่งหนังสือให้ทุกท่านเข้าถึงสื่อธรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น จะขอรับเพื่อตัวท่านเอง หรือจะส่งให้ญาติมิตร ก็สามารถทำได้ในคราวเดียวกัน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ช่วงวันเพ็ญของทุกเดือน
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

สามารถเรียนรู้วิธีการขอรับหนังสือหนังสือเพื่อตนเองได้ที่

สามารถเรียนรู้วิธีการส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตรได้ที่

เงื่อนไข การขอรับหนังสือทางไปรษณีย์
๑. ท่านสามารถพิจารณาแล้วเลือกหนังสือที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และ/หรือ ส่งให้แก่ญาติมิตรของท่านก็ได้
๒. หากท่านต้องการขอรับหนังสือเพื่อตนเอง กดเข้าทำรายการ ๑ ครั้ง และหากท่านต้องการส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตรด้วย ต้องกดเข้าทำรายการใหม่อีกครั้ง โดยท่านสามารถส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตรได้ถึง ๓ ท่าน (กดเข้าทำรายการ ๓ ครั้ง)
๓. หากท่านต้องการส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตร ท่านจะต้องแสดงตัวตนตามเงื่อนไขของกิจกรรม และทางวัดจะระบุชื่อของท่านเป็นผู้ส่งมอบหนังสือ
๔. ท่านสามารถเลือกหนังสือและกดยืนยันการขอรับหนังสือ กรณีขอรับหนังสือเพื่อตนเอง รับได้ไม่เกิน ๓ เล่ม/ท่าน กรณีส่งมอบหนังสือให้แก่ญาติมิตร ส่งได้ไม่เกิน ๓ เล่ม/ท่าน (ไม่เกิน ๓ ท่าน)
๕. การจัดส่งหนังสือ ทางวัดดำเนินการจัดส่งเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
๖. การจัดส่งหนังสือ ทางวัดยินดีส่งมอบหนังสือโดยการให้เปล่าเป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
๗. ทางวัดมีสิทธิในการพิจารณา การจัดส่ง หรือยกเลิกการแจกหนังสือได้ตามความเหมาะสม

การขอรับหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

หนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย" เป็นผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ได้ประมวลเนื้อหาในพระไตรปิฎกและอรรถกถาชั้นต่างๆ เรียบเรียงให้เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา หนังสือมีจำนวนเกือบ ๑,๔๐๐ หน้ากระดาษขนาด A4 เป็นประโยชน์ทั้งแก่นักศึกษาในการค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ และแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง

ญาติโยมผู้สนใจบำเพ็ญธรรมทานได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นในโอกาสต่างๆ และได้มอบให้ทางวัดเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากหนังสือมีความหนามากและจำนวนพิมพ์จำกัด จึงกำหนดแจกให้เพียงท่านละหนึ่งเล่ม เพื่อให้กระจายโอกาสแก่ผู้ที่จะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง โดยผู้ขอรับต้องนำบัตรประชาชนมาขอรับด้วยตนเองที่ อาคารประชาสัมพันธ์ วัดญาณเวศกวัน (งดการขอรับแทนผู้อื่น ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง และทางวัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในแต่ละกรณี)

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ห่างไกล ต้องการรับหนังสือพุทธธรรม ให้ส่งชื่อที่อยู่ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) และกรอกแบบฟอร์มสำหรับบุคคลทั่วไป หรือ แบบฟอร์มสำหรับนักบวช  ส่งมาที่งานเผยแพร่หนังสือพุทธธรรม  วัดญาณเวศกวัน ๑๐ หมู่ที่ ๓ (หลังพุทธมณฑล) ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐  ทางวัดจะตรวจสอบว่าผู้ขอรับยังไม่เคยได้รับหนังสือพุทธธรรมจากวัด ก่อนจะพิจารณาจัดส่งหนังสือให้ต่อไป

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดการขอรับสื่อธรรมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๖๒๕-๖๙๕๕ หรืออีเมล์ nyanavesk.info@gmail.com
เนื่องจากหนังสือนี้มีเนื้อหาในแบบทฤษฎีทางวิชาการค่อนข้างมาก เหมาะแก่ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางธรรมะมาพอสมควรแล้ว หรือเป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านได้พิจารณาเนื้อหาของหนังสือ ก่อนที่จะตัดสินใจขอรับหนังสือ 

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหนังสือพุทธธรรม ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสื่อธรรมหลายรูปแบบ เช่น
- สามารค้นหา อ่าน ฟัง และเลือกพิมพ์ หนังสือพุทธธรรมตามหัวข้อที่ต้องการได้
- เสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม  โดยพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
- โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์
- โดยพระครูเมธังกร
-

การขอรับหนังสือ กาลานุกรม

หนังสือ "กาลานุกรม" เป็นผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานับตั้งแต่หลังพุทธปรินิพพาน ขนานไปกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก พิมพ์สี่สี มีรูปประกอบจำนวนมาก จึงมีจำนวนพิมพ์จำกัด เช่นเดียวกับหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ทางวัดจึงได้กำหนดจำนวนและวิธีการแจกจ่ายในแบบเดียวกับหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น) และขอเชิญชวนให้ผู้สนใจทุกท่านได้พิจารณาการใช้ประโยชน์ของตน ควบคู่ไปกับประโยชน์ของส่วนรวม ก่อนขอรับหนังสือนี้

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง
fb88in fun88nz 8xbet555 68 Game bài 68 game bài sunwin