w88ud2

เด็กวัดพัฒนา

รับสมัครกิจกรรมเด็กวัดพัฒนา รอบ ๒

สำหรับเด็กๆ ในชุมชนบางกระทึก

“ผู้รักการฝึกฝนพัฒนาตน
และสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตน
ตามวิถีของวัดญาณเวศกวัน”

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๑. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕
๒. อาศัยอยู่ตำบลคลองบางกระทึก
๓. กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖
(จำนวนการรับสมัคร รอบ ๒
ประถมต้น ๑๐ คน, ประถมปลาย ๑๐ คน, มัธยม ๑๐ คน)
๔. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนด
๕. มีความประพฤติดี เหมาะสม ใฝ่พัฒนาตน
๖. ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมกับวัดเป็นประจำ

หากคุณสมบัติเป็นไปเป็นตามเงื่อนไข 
ให้ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๔ มี.ค. ๖๖
แล้วมาฟังรายละเอียดกิจกรรมที่วัด ในวันที่ ๕ มี.ค. ๖๖


คลิกลิงก์เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (หมดเขต ๔
 มี.ค. ๖๖)

วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖
พบกัน  เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์
หมายเหตุ : นำทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนมาด้วย

 

รายละเอียดกิจกรรมคร่าวๆ ดังนี้

- ภายในวันที่ ๔ มี.ค. ๖๖   สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทางเว็บไซต์
- วันที่ ๕-๑๒ มีนาคม ๖๖ รับใบงาน
- วันที่ ๑-๙ เมษายน ๖๖ ส่งเอกสารการสมัคร (ทะเบียนบ้านหรือเอกสารรับรอง, เกรดเฉลี่ยปีล่าสุด)
- วันที่ ๑๕ เมษายน ๖๖ ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
- เดือนเมษายน- ตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนด
- เดือนธันวาคม ประกาศผลผู้เข้ารับทุนการศึกษาปี ๖๖
- ๑๔ มกราคม ๖๗ รับทุนการศึกษา
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์สิกขา วัดญาณเวศกวัน
โทรศัพท์ ๐๙๗-๒๙๘-๒๖๔๖
(เวลาทำการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง
fb88in fun88nz 8xbet555 68 Game bài 68 game bài sunwin